Vạn-vật.Thông-minh

Với mục tiêu nhúng Trí tuệ nhân tạo vào trong các sản phẩm, chúng tôi hướng đến kiến tạo một tương lai với vạn vật đều có trí thông minh.