Nhận Diện Thực Thể Có Tên Trong Tiếng Việt

Nhận diện thực thể có tên trong tiếng Việt (VNER) là công cụ để trích xuất thông tin như tên của người, tổ chức, địa điểm, v..v.. từ văn bản đầu vào.

Ký tự còn lại: 800
  • Người
  • Địa điểm
  • Tổ chức